Najświeższe aktualności:

Data dodania: 27-07-2021       Szanownemu Koledze adw. Dariuszowi Biela z powodu śmierci Ojca składamy szczere i głębokie wyrazy współczucia,   Koleżanki i Koledzy Adwokaci... Szkolenie zawodowe online Data dodania: 26-07-2021  ...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieŚlubowanie aplikantów adwokackich 2021
Data dodania: 22-12-2020

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zawiadamia,

że ślubowanie aplikantów adwokackich rozpoczynających aplikację w styczniu 2021r.,

odbędzie się 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek)  od godz.15.00

w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej

przy ul. Kilińskiego 111a w sali wykładowej na I p. 

Ślubowanie odbędzie się w dwóch turach.

Tegoroczne ślubowanie  będzie przeprowadzone w rygorze sanitarnym.  W związku z powyższym w uroczystości nie uczestniczą osoby trzecie.

Jednocześnie przypominamy, iż podczas uroczystości należy zachować odpowiednią odległość od siebie zgodnie z obowiązującymi zasadami, proszę pamiętać o zabraniu ze sobą maseczek. Płyn dezynfekujący do rąk będzie zapewniony ma miejscu.

Na uroczystość ślubowania może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ślubujący  nie może uczestniczyć w ślubowaniu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – wówczas będzie wyznaczony inny, osobny termin ślubowania zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych informacji.

 

 

 

Data dodania: 08-12-2020

Data dodania: 06-10-2020

Data dodania: 06-10-2020

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 01-10-2020

 


 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2021-2023) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich.

 

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2021r.), należy składać w terminie do 20 października 2020 roku.

 

Do wniosku (do pobrania >>>) należy dołączyć:

1.                   aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.                   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania >>>);

3.                   oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (do pobrania >>>)

 

4.                   odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

 

 

5.                   wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego (do pobrania >>>)

 

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa

Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

 

Łącznie komunikatów: 37
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8