Najświeższe aktualności:

Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA Data dodania: 18-09-2020     Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.... Data dodania: 16-09-2020     Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty oso...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019r.
Data dodania: 17-02-2020

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia przez Adwokatów sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019 r. na podstawie § 18 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., ze zmianami.

               Formularz sprawozdania (wzór do pobrania >>>) należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Poniżej do pobrania lista szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w 2019 r. wraz z punktacją za poszczególne szkolenia.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

 

LISTA SZKOLEŃ W 2019r.

 

 

II Częstochowska Konferencja Prawnicza
Data dodania: 05-02-2020

Data dodania: 04-02-2020

 

 

  UWAGA!!! Z uwagi na awarię telefoniczną prosimy o kontakt mailowy na adres:

ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Komunikat NRA
Data dodania: 24-01-2020

OGŁOSZENIE
Data dodania: 23-01-2020

Ogłoszenie

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług księgowych i kadrowo – płacowych  Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

 

Wymagania:

Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,

3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu,   przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

4. Prowadzenie działalności gospodarczej,

5. Świadczenie usług w siedzibie Częstochowsko – Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 111a – przez 2 lub 3 dni w tygodniu w ustalonym przedziale czasowym.

 

Zakres obowiązków:

1)        w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

a) prowadzenie księgowości Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

d) składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

e) opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

g) przygotowywanie projektów planów finansowych Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, a także zmiany w ciągu roku budżetowego,

h) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki,

i) kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

j) bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;

k) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

l) sporządzanie miesięcznych zestawień składek samorządowych i ubezpieczenia OC adwokatów,

n) sporządzanie miesięcznych zestawień składek samorządowych i opłat za aplikacje aplikantów adwokackich,

m) przygotowywanie wezwań do zapłaty,

o) sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,

p) sporządzanie sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej,

r) obsługa systemu bankowego, wystawianie przelewów bankowych,

s) wykonanie innych czynności wskazanych przez Zleceniodawcę w ramach zlecenia a pozostających w związku z księgowością.

 

2)        w zakresie usług kadrowo – płacowych:

a) sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia oraz umów o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA;

b) wyliczanie urlopów, świadczeń urlopowych, odpraw i ekwiwalentów;

c) naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego;

d) wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS;

e) przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

f) sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT 4R;

g) sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

 

Składanie ofert:

1.         Informacji niezbędnych do przedstawienia oferty udzielać będzie:

            Kierownik Biura Okręgowej Rady Adwokackiej – (34) 360 60 12

2.         Oferty należy składać w sekretariacie siedzibie Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej ul. Kilińskiego 111a, 42 – 200 Częstochowa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta Księgowy/Księgowa” w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu oferty.

3.         Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, prowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, a także unieważnienia niniejszego zaproszenia bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


FORMULARZ OFERTOWY  >>> do pobrania

Łącznie newsów: 101
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20