Najświeższe aktualności:

Data dodania: 06-07-2020   Uprzejmie informujemy, iż na dzień 16 lipca 2020r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1. &n... Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r. Data dodania: 02-07-2020 /https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-adwokacka-w-2020-r/ Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maj...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieOGŁOSZENIE
Data dodania: 23-01-2020

Ogłoszenie

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług księgowych i kadrowo – płacowych  Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

 

Wymagania:

Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,

3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu,   przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

4. Prowadzenie działalności gospodarczej,

5. Świadczenie usług w siedzibie Częstochowsko – Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 111a – przez 2 lub 3 dni w tygodniu w ustalonym przedziale czasowym.

 

Zakres obowiązków:

1)        w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

a) prowadzenie księgowości Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

d) składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

e) opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

g) przygotowywanie projektów planów finansowych Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, a także zmiany w ciągu roku budżetowego,

h) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki,

i) kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

j) bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;

k) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

l) sporządzanie miesięcznych zestawień składek samorządowych i ubezpieczenia OC adwokatów,

n) sporządzanie miesięcznych zestawień składek samorządowych i opłat za aplikacje aplikantów adwokackich,

m) przygotowywanie wezwań do zapłaty,

o) sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,

p) sporządzanie sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej,

r) obsługa systemu bankowego, wystawianie przelewów bankowych,

s) wykonanie innych czynności wskazanych przez Zleceniodawcę w ramach zlecenia a pozostających w związku z księgowością.

 

2)        w zakresie usług kadrowo – płacowych:

a) sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia oraz umów o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA;

b) wyliczanie urlopów, świadczeń urlopowych, odpraw i ekwiwalentów;

c) naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego;

d) wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS;

e) przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

f) sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT 4R;

g) sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

 

Składanie ofert:

1.         Informacji niezbędnych do przedstawienia oferty udzielać będzie:

            Kierownik Biura Okręgowej Rady Adwokackiej – (34) 360 60 12

2.         Oferty należy składać w sekretariacie siedzibie Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej ul. Kilińskiego 111a, 42 – 200 Częstochowa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta Księgowy/Księgowa” w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu oferty.

3.         Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, prowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, a także unieważnienia niniejszego zaproszenia bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


FORMULARZ OFERTOWY  >>> do pobrania

SZKOLENIE MEDIACYJNE - ZAPROSZENIE PILNE
Data dodania: 20-01-2020

 

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

Adwokaci,

Aplikanci Adwokaccy,

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniach 15-16 lutego oraz 21-22 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie organizuje pierwsze szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów i aplikantów adwokackich chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a.

 

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i wpisu na listę mediatorów Centrum, a także do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych przy prezesach sądów okręgowych, a nadto do uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez CM przy NRA).

 

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

 

W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 500 zł brutto.

W przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl

do dnia 28 stycznia 2020r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po uzyskaniu informacji o liczbie chętnych, po 28 stycznia 2020 r., kolejnym komunikatem, zostanie przesłana informacja odnośnie kosztu szkolenia, numer rachunku bankowego oraz terminu do którego należy dokonać wpłaty.

 

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział w szkoleniu.

 

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w organizowanym szkoleniu, przypominając, że mediacja jako instytucja staje się coraz częściej wykorzystywaną alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w tym sądowych. Zwracam również uwagę, że instytucja ta nabiera znaczenia w związku z ostatnia nowelizacją k.p.c. oraz ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

 

adw. Piotr Fik

Koordynator ds. Mediacji ORA w Częstochowie

 

 

 

 

Stanowisko ORA
Data dodania: 20-12-2019

Przypomnienie
Data dodania: 19-12-2019

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina o obowiązkowym wygenerowaniu  indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego), na który od 1 stycznia 2020r. wpłaca się podatki m.in. PIT i VAT. 

link do generatora rachunków podatkowych: 
Obchody Święta Niepodległości
Data dodania: 13-11-2019


W uroczystości obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego złożyła Pani Dziekan adw. Aleksandra Przedpełska, a towarzyszyli jej członkowie ORA: adw. Tomasz Ogłaza oraz adw. Piotr Fik.

 

 

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19