Najświeższe aktualności:

Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA Data dodania: 18-09-2020     Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.... Data dodania: 16-09-2020     Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty oso...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZMIANA PRACY BIURA ORA
Data dodania: 13-03-2020

Data dodania: 12-03-2020

Prosimy o śledzenie stron internetowych sądów - zgodnie z zakresem terytorialnym tut. Izby

 

Sąd Okręgowy w Łodzi

Zarządzeniami Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 i 12 marca 2020 roku wprowadzono między innymi:

 1. Odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych (z udziałem stron) wyznaczonych na terminy w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych, wymagających rozpoznania.
 2. Odwołanie badań w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów ze wskazaniem osobom badanym nowych terminów badań.
 3.  Wyłączenie dostępu do gmachu sądu osobom niezatrudnionym w sądzie z wyjątkiem osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych) o terminie rozprawy lub posiedzenia i udających się do wyznaczonych sal rozpraw lub udających się wyłączenie do Biura Obsługi Interesanta w celu złożenia korespondencji.
 4. Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta (BOI) poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, faksowej, e-mailowej) za wyjątkiem: przyjmowania korespondencji ( z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków pocztą, zakupu e-znaków).
 5. Odwołanie dyżuru BOI w dniach 16 marca 2020 r. i 23 marca 2020 r. po godz. 15.30 (również telefonicznego i elektronicznego).
 6. Zakaz poruszania się przez interesantów po gmachu sądu z wyjątkiem Biura Obsługi Interesanta i sal rozpraw.

https://lodz.so.gov.pl/informacja-dotyczaca-zarzadzen-podjetych-w-sadach-okregu-lodzkiego-w-celu-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2,new,mg,1.html,1209

Data dodania: 12-03-2020

Zarządzenie nr 11/2020
Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie
z dnia 12 marca 2020 roku

Na podstawie art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art. 8 pkt 2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

Zarządzam:

§1

Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Okręgowego w Częstochowie odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (za wyjątkiem publikacji orzeczeń we wszystkich pionach) wraz ze wskazaniem nowych terminów oraz podejmowanie czynności na posiedzeniach niejawnych, jeśli jest to możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy,
za wyjątkiem:

 1. spraw karnych w przedmiocie zastosowania, przedłużenia stosowania, uchylenia lub zmiany środka zapobiegawczego w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
 2. spraw karnych, w których w stosunku do oskarżonego jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,
 3. spraw karnych w przedmiocie środka zabezpieczającego pobytu w zakładzie psychiatrycznym,
 4. spraw karnych obejmujących czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a – 185c k.p.k.
 5. innych kategorii spraw uznanych za pilne na podstawie decyzji Przewodniczącego Wydziału.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 13 marca 2020 r.

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
SSO Rafał Olszewski

 

/https://www.czestochowa.so.gov.pl/czasowe-ograniczenie-dzialania-sadu-okregowego-w-czestochowie,new,mg,1.html,808/

Data dodania: 12-03-2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku

 

Działając na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9 § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.);

- § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 i § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.);

-   art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, j.t.);

-   art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),

-   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.325),

w związku z zamknięciem przedszkoli, szkól i placówek oświatowych i występującą w sądzie związaną z tym wzmożoną nieobecnością pracowników oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, kierując się koniecznością zapewnienia realizacji prac sądu w zakresie spraw najistotniejszych z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz prawem do rzetelnego procesu, które obejmuje również prawo do czytelnych i jednoznacznych informacji odnośnie biegu postępowania,

 

zarządzam:

§ 1

Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (za wyjątkiem publikacji orzeczeń we wszystkich pionach) wraz ze wskazaniem nowych terminów oraz podejmowanie czynności w tych sprawach na posiedzeniach niejawnych (jeśli proceduralnie jest to możliwe), za wyjątkiem:

 1. spraw karnych:

- w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,

- w których oskarżony pozbawiony jest wolności (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania albo wpływ ten jest minimalny),

- w których orzeczono środek zabezpieczający,

- obejmujących czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym,  w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a - 185c k.p.k.,

2.  spraw rodzinnych, opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: określonych w § 2 pkt 5 lit. d Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/https://www.czestochowa.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=370&action=show/

Data dodania: 12-03-2020

Łącznie newsów: 101
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20