Najświeższe aktualności:

Posiedzenie Komisji Sportu - zaproszenie Data dodania: 08-03-2018 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy Komisja Sportu przy tut. ORA pod przewodnictwem adw. Lecha Kasprzyka informuje, iż zaplanowane jest posiedzenie Komisji... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 06-03-2018 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieAktualna lista lekarzy sądowych
Data dodania: 12-12-2017

Zgodnie z otrzymaną informacją od Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. SSO Sławomira Cyniaka, poniżej zamieszczamy do pobrania aktualną lista lekarzy sądowych.

 

LISTA do pobrania >>>

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 06-12-2017

Uprzejmie informujemy iż na dzień 14 grudnia  2017r.  wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

 

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018r.
Data dodania: 04-12-2017

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu,

oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

  1. doktorów nauk prawnych,

  2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,

  3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

  4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem p  mocy prawnej na rzecz tych urzędów,

  5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

  6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,

  7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

  8. osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,

  9. osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;

na dzień 20 marca 2018 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 21 marca 2018 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 22 marca 2018 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 23 marca 2018 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Treść ogłoszenia PEŁNA >>>

 

/strony internetowe MS/

Komunikat w sprawie świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 roku
Data dodania: 04-12-2017


Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255, ze zm.) oraz w związku  z porozumieniami zawartymi z właściwymi powiatami i uchwałą nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w dniu 1 grudnia 2017 r. dokonano losowania spośród kandydatur adwokatów, którzy w formie deklaracji wyrazili zgodę na wzięcie udziału w losowaniu wskazując właściwy powiat.

Na podstawie losowania została sporządzona lista adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ich zastępców (świadczących pomoc w przypadku ich nieobecności) w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (wskazanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego) wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin (lista do pobrania poniżej).

W dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15.30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a odbędzie się spotkanie informacyjne z adwokatami wskazanymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

 LISTA >>> do pobrania

 

Zaproszenie
Data dodania: 30-11-2017

 

ZAPROSZENIE

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. J. Długosza w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w wykładzie pt.

 

ZJAWISKO PLURALIZMU PRAWNEGO NA PRZYKŁADZIE REGULACJI ANTYKORUPCYJNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI POLITYKI COMPLIANCE).

  

Wykład wygłosi

Pani Prof. dr hab. Celina Nowak,

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Wykład odbędzie się w dniu 06.12.2017 r. o godz. 13.30 w auli 1.01 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego przy ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie,  w ramach Cyklicznych Wykładów Otwartych w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania

Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. 

 

 

W imieniu organizatorów - zapraszamy!

 

Łącznie newsów: 91
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18