Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 02-12-2020   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku, uprzejmie informujemy, iż loso... Rising Stars IX Edycja - zaproszenie Data dodania: 02-12-2020 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieWpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów
Data dodania: 16-09-2020

                               

Kompletne wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są raz w miesiącu na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej (informacje o terminach posiedzenia znajdują się na stronie w zakładce "Aktualności").

Wykaz dokumentów dot. WSZYSTKICH wnioskujących:

 • wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej wpisu,
 • kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>)
 • cv lub życiorys (podpisany),
 • zdjęcia (legitymacyjne - 3 szt.),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał lub urzędowy odpis świadectwa złożenia egzaminu adwokackiego/sędziowskiego/radcowskiego/prokuratorskiego/notarialnego (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o rodzaju odbytej aplikacji i okresie jej trwania (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych (dot. osób po aplikacji radcowskiej),
 • rekomendacje, opinie (np. od adwokatów),
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informacje, o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy (dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.)
 • oświadczenie o pełni praw (do pobrania >>>)
 • oświadczenie o nieubieganie się o wpis w innej Izbie (do pobrania >>>)
 • potwierdzenie uiszczenia zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów tut. Izby w wys. 500,- zł (pięćset złotych) na konto ORA w banku PKO BP nr: 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194 - w tytule proszę wpisać imię, nazwisko wnioskującego oraz „opłata za wpis na listę adwokatów” (zgodnie z uchwałą tut. ORA: Uchwała Nr 8/02/2020 z dn. 13 lutego 2020r.)

 

ORAZ DODATKOWO:

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 , P.o.a:

 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego  wynikać będzie, ze osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego  - w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i pkt.5 lit b P.o.a

 

 

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.5 , P.o.a:

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • Zaświadczeniu adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane zaświadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i plt.5 lit.b P.o.a

 

Informacja:

Opłata za pierwszą miesięczną składkę samorządową od adwokata, który uzyskał wpis na listę adwokatów na zas. art. 66 P.o.a., wynosi 2.000,- zł - zgodnie z Uchwałą Nr 8 podjętą przez Zgromadzenie Izby z dn. 16.06.2018r.

Składkę tą należy uiścić na konto Izby o numerze 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194, w tytule proszę wpisać „pierwsza miesięczna składka samorządowa”.

 

 

 

 

 

 

Po zdanym egzaminie adwokackim...
Data dodania: 03-08-2020

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, po aplikacji adwokackiejskładają wniosek o wpis na listę adwokatów do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

     4.     Zdjęcie - 3 szt.

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/erp-web,);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 Jednocześnie informujemy, iż w przypadku osób składajacych wniosek o wpis na zas. art. 66 ust. 2 Poa do w/w dokumentów należy załączyć całość dokumentacji potwierdzającej uprawnienie do przystąpienia do egzaminu adwokackiego.

Wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

 

AKTUALIZACJA:

Dot. osób po ukończonej aplikacji adw.:

Z uwagi na fakt, iż ORA w Czestochowie otrzymała już odpisy uchwał o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego, do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać swojego odpisu uchwały.

 

Wynagrodzenie z urzędu
Data dodania: 02-08-2020

W związku ze zgłaszanym przez PT Adwokatów problemem i zwłoką w wypłacie wynagrodzenia za obronę z urzędu, informujemy, iż Dziekan ORA zwróciła się do Prezesów Sądów Okręgowych z obszaru naszej Izby o wypłacanie wynagrodzeń obrońcom i pełnomocnikom z urzędu po I instancji.

Poniżej do pobrania pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo Dziekana ORA w Katowicach w powyższej sprawie.

PISMO Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych >>> do pobrania

Zaproszenie na webinarium
Data dodania: 27-05-2020

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, komitetu redakcyjnego kwartalnika "Polski Proces Cywilny" oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zapraszamy na webinarium: „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne”           

 

5 czerwca 2020 r., godz. 16:00

 

rejestracja:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.pl/wplyw-covid-19-na-postepowanie-cywilne/register

 

Trwający od marca 2020 r. stan globalnej pandemii COVID-19 zakłócił normalne funkcjonowanie społeczeństwa i państwa polskiego we wszystkich sferach, poczynając od gospodarki, a na wymiarze sprawiedliwości kończąc. Celem webinarium pt. „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” jest stworzenie forum do dyskusji teoretyków i praktyków prawa procesowego cywilnego, umożliwiającego zidentyfikowanie i systematyzację najważniejszych problemów związanych z wpływem COVID-19 na prawo procesowe cywilne i praktykę sądową w tym obszarze. Wymiana poglądów ma posłużyć wypracowaniu konsensusu co do prawidłowego kierunku reakcji na zaistniałe wyzwania. Zaistniała nadzwyczajna sytuacja jest okazją do usprawnienia i unowocześnienia procedury cywilnej przy zachowaniu konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji i standardów w zakresie realizacji prawa do sądu.

 

W ramach referatów oraz dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: stan epidemii a dopuszczalność zmian w ogólnych standardach prawa do sądu; skutki stanu epidemii: zaprzestanie czynności przez sądy wskutek siły wyższej (art. 173 k.p.c.) czy ciągłość funkcjonowania?; informatyzacja postępowania cywilnego (stan obecny, zaniedbania, doraźne zmiany); zakres czasowy ustaw "covidowych" i ich wpływ na bieg terminów w postępowaniu cywilnym oraz na dotychczasowy model tego postępowania oraz inne zmiany w obszarze postępowania cywilnego.

 

W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr. hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk, prof. dr hab. Karol Weitz, dr hab. prof. UŁ Robert Kulski, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz; dr hab. prof. UWM Maciej Rzewuski, dr hab. prof. UO Dariusz Szostek, dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof. UAM Marcin Walasik, dr hab. Piotr Rylski, dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr Andrzej Olaś, dr Bartosz Wołodkiewicz, Małgorzata Sieńko.

 

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy mogą zadawać pytania przy rejestracji, a także w trakcie webinarium w oknie czatu.

 

W razie niemożności uczestnictwa w całości webinarium on-line zarejestrowany uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z linku do udostępnianego przez organizatorów zapisu webinarium.

Ilość miejsc ograniczona jest do 200 uczestników. Decydująca o uczestnictwie jest kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się automatycznie pod adresem:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.pl/wplyw-covid-19-na-postepowanie-cywilne/register

 

Organizatorzy prześlą uczestnikom, którzy zalogowali się na wydarzenie w czasie rzeczywistym zaświadczenia o udziale w webinarium.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA w Częstochowie

adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

 

Szkolenia on-line w ramach doskonalenia zawodowego
Data dodania: 21-05-2020

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o możliwości korzystania z platformy e-Palestra.

Odbycie dostępnych szkoleń za pośrednictwem przedmiotowej platformy, będzie zaliczane w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., ze zm.

Szczegóły dotyczące dostępnych wykładów znajdą Państwo pod adresem: https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1

Nadto przypominam o możliwości odbycia szkoleń zawodowych za pośrednictwem platformy IDEA – Internetowego Doskonalenia Adwokatury.

Szczegóły rejestracji i dostępnych szkoleń znajdą Państwo pod adresem: www.idea-adw.org

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA w Częstochowie

adw. Piotr Fik

 

Łącznie newsów: 75
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15