Najświeższe aktualności:

Akcja „Pomoc frankowiczom” Data dodania: 22-09-2017 Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż - zgodnie z otrzymaną informacją z Naczelnej Rady Adwokackiej - od  5 października br. startuje akcja „Pomoc frankowiczom”. ... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 20-09-2017       Zgodnie z informacją otrzymaną od pana dr hab. Mariusza Frasa z  Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie61 Kongres UIA w Toronto
Data dodania: 02-08-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w ślad za informacją otrzymaną z Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza na 61 Doroczny Kongres Union Internationale des Avocats (UIA), który odbędzie się w dniach 27-31 października 2017 roku w Toronto.

Tematami przewodnimi Kongresu będą w tym roku:

·         Środki ochrony prawnej wobec ofiar terroryzmu

·         Prawa przedsiębiorców i prawa człowieka

·         Alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle etnicznym w skali krajowych i międzynarodowych konfliktów

Uczestnicy będą mieli też możliwość wzięcia udziału w wielu sesjach roboczych na tematy związane ze specjalizacjami prawniczymi.

Program Kongresu, szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji online znajduje się pod adresem: http://www.uianet.org/en/content/en/evenement/type-46987/61st-congress/information-and-registration

Stanowisko ORA z dn. 24.07.2017r.
Data dodania: 24-07-2017

Stanowisko

Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

podjęte w dniu 24 lipca 2017r.

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie w składzie:

 1. Dziekan Adw. Aleksandra Przedpełska,
 2. Wice-Dziekan Adw. Marcin Karpiński,
 3. Wice-Dziekan Adw. Paweł  Jędrzejewski,
 4. Skarbnik Adw. Ewa Coner,
 5. Sekretarz Adw. Mariusz Kostrzewski
 6. Z-ca Sekretarza adw. Tomasz Ogłaza,
 7. Adw. Piotr Fik,
 8. Adw. Jerzy Grys,
 9. Adw. Jacek Kalinowski,
 10. Adw. Marcin Kubik
 11. Adw. Michał Pacho,

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2017r. na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – ustawy Prawo o adwokaturze, przy 10 głosach za, 1 głosie przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie podjęła następujące Stanowisko:

 

STANOWISKO

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie w związku z uchwalonymi  ustawami:  o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw oraz o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, podnosi, że przyjęte w tych aktach prawnych rozwiązania naruszają demokratyczny wzorzec trójpodziału władzy określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraża tym samym głębokie zaniepokojenie zmianami legislacynymi, zagrażajacymi w sposób bezpośredni, kontytucyjnym prawom każdego obywatela: prawa do sądu, w tym prawa do sprawiedliwego procesu oraz prawa do niezależnego, niezawisłego i  bezstronnego Sądu. Gwarantem tych praw jest niezależny sąd i niezawisły sędzia

Okręgowa Rada Adwokacka w Czestochowie w pełni popierając uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie nr  25/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. przyłącza się do apelu do władz publicznych o poszanowanie oraz ochronę ładu konstytucyjnego i sprzeciwia się zmianom ustrojowym dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Czestochowie widzi potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, ale jedynie przy współudziale wszystkich środowisk prawniczych. Nie akceptuje przyjętej formy zmian, gdyż wbrew uzasadnieniu przyjętych ustaw, nie służą one przeprowadzeniu rzeczywistych reform tak oczekiwanych przez obywateli, a wręcz mogą mieć negatywny wpływ na odformalizowanie i uproszczenie procedur, zniesienie barier sądowych czy też tempo rozpoznawania spraw sądowych. Przyjęte zmiany, koncentrują się bowiem na kwestiach kadrowych, których realizacja skutkować będzie upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, a więc z pewnością nie przyczynią się do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości.

Obowiązkiem adwokatury jest aktywny udział w ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich, i jest ona uprawniona, a wobec powyższych faktów nawet zobowiązana do wyrażenia sprzeciwu wobec nieakceptowalnego sposobu procedowania i przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań. Uchwalone w powyższy sposób wskazane wyżej ustawy zagrażają bowiem konstytucyjnym prawom każdego obywatela, jak i porządkowi prawnemu w kraju.

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zajmuje jednoznaczne stanowisko, negatywnie oceniając te rozwiązania legislacyjne jako stojące w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie z satysfakcją przymuje dzisiejszą deklarację Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o chęci skorzystania z prawa weta w stosunku do dwóch ustaw, jednakże  - dla ochrony konstytucyjnych wartości, dobra wymiaru sprawiedliwości i przyłączając się do stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 lipca 2017 r., wskazuje na konieczność zawetowania wszystkich trzech ustaw. Jednocześnie  dostrzegając potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości – deklaruje w imieniu wszystkich Adwokatów Izby Częstochowsko – Piotrkowskiej, pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu legislacyjnego.


Z-ca Sekretarza ORA                                    Dziekan ORA


         / - / adw. Tomasz Ogłaza              / - /   adw. Aleksandra Przedpełska

 

 

Ślubowanie Adwokatów
Data dodania: 20-07-2017

Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie trzydziestu trzech nowych adwokatów.

Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 14 lipca br. w pięknej scenerii Sali Bankietowej Hotelu „Złote Arkady”, a ślubowanie odebrała Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska.

W uroczystym akcie ślubowania już w togach adwokackich, godnie z tradycją ufundowanych przez patronów, wzięli udział:

Tomasz Całus, Beata Kowalska-Cupiał, Kamila Czekaj, Anna Gałecka, Agnieszka Helman, Aleksander Iskra, Marta Janeczek, Marcin Janik, Michał Janik, Łukasz Kasprzak, Bartosz Klimza, Bartosz Kociński, Łukasz Kosmala, Artur Krysik, Krzysztof Lesień, Tomasz Maciąg, Katarzyna Malczak, Jakub Malczak, Angelika Malec, Ewelina Marcinkowska, Karolina Milka-Bugajna, Łukasz Mikulski, Karolina Pawlikowska, Błażej Pruciak, Jakub Rabsztyn, Kamila Sowa, Olga Sowa, Przemysław Świerdza, Izabela Urbaniak-Mastalerz, Michał Windak, Bożena Wołek, Justyna Wróbel, Ewa Wróblewska.

Akt ślubowania został potwierdzony poprzez złożenie podpisów pod protokołem ślubowania.

Szczególnymi gośćmi byli:  Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowa Zdzisław Wolski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Jolanta Śpiechowicz.

W uroczystości wzięli udział także członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie,  Adwokaci naszej Izby,  Patroni, rodziny i przyjaciele ślubujących.

Wszystkich zebranych powitała Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska, która przypomniała o misji zawodu adwokata, godności zawodu i zachęcała do aktywności samorządowej., podkreślając, że młode pokolenie jest przyszłością Adwokatury.

Głos zabrał również Prezydent M. Krzysztof Matyjaszczyk który składając życzenia ślubującym adwokatom podkreślił rolę adwokata w życiu społeczności.

Następnie adw. Jarosław Dawid, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby, który składając życzenia podkreślił jak ważne w życiu adwokata jest etyczne zachowanie się, które powinno rzutować nie tylko na życie zawodowe, ale i prywatne.

Wicedziekan ORA adw. Paweł Jędrzejewski odczytał list gratulacyjny od Kierownika Szkolenia Aplikantów Wicedziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego, który niestety nie mógł być obecny na ślubowaniu. Nadto adw. Jędrzejewski złożył refleksyjne życzenia nowoprzyjętym w poczet adwokatów, kierując słowa szczególnie do swych trzech podopiecznych.

Adwokat Piotr Fik - Kierownik ds Doskonalenia Zawodowego ORA w swoim przemówieniu życzył wszystkim Adwokatom sukcesów zawodowych oraz wskazał na wagę doskonalenia zawodowego w odniesieniu do wykonywanego zawodu. Wskazał, że to ludzie - Adwokaci i aplikanci adwokaccy budują wizerunek całej Adwokatury, mając tym samym wpływ na jej postrzeganie przez obywateli.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożyła starosta rocznika ślubujących adw. Kamila Czekaj.

Podczas uroczystości dwóch wyróżnionych adwokatów tj. adw. Katarzyna Malczak oraz adw. Łukasz Mikulski  odebrali nagrody za najlepsze wyniki egzaminu w postaci 5-miesięcznego, bezpłatnego dostępu do systemu informacji prawnej LEX Kancelaria Optimum ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer wraz z książkami ufundowanymi przez Wydawnictwo CH Beck. Każdy ze ślubujących otrzymał nadto od Wydawnictwa CH Beck bezpłatny 2- miesięczny pełny dostęp do programu Legalis Silver.

Dla wszystkich ślubujących przewidziano pamiątkowe wieczne pióra z dedykacją ORA.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Kwartetu Muzycznego p. Joanny Królak, podczas którego mieliśmy możliwość i przyjemność wysłuchania  standardów m.in. piosenki francuskiej w nowym, oryginalnym wykonaniu.

 

 

Prenumerata PALESTRY na 2018r. - przypomnienie
Data dodania: 20-07-2017

Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, iz do dnia 31 lipca 2017r. należy składać w biurze ORA (w formie papierowej lub elektronicznie) oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty wydawnictwa Palestra w roku 2018r. (szczegóły w samym oświadczeniu).

 

Druk oświadczenia do pobrania >>>

Zaproszenie na X Bieszczadzki Rajd
Data dodania: 20-07-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich wraz z rodzinami i przyjaciółmi  na X Bieszczadzki Rajd  połączony ze szkoleniem, który odbędzie się w dniach 5 – 8 października 2017 r. w Hotelu „Skalny” w Polańczyku. /czytaj więcej.../


Formularz zgłoszenia >>>

Program >>>

Karta zakwaterowania >>>

Łącznie newsów: 104
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21