Najświeższe aktualności:

Biuro ORA - informacja Data dodania: 24-05-2024   Uprzejmie informujemy, iż Biuro ORA w dniu 24 maja 2024 r. z uwagi na Zgromadzenie Izby będzie czynne do godz. 14.00. ... Kondolencje Data dodania: 22-05-2024       Szanownej Koleżance oraz Szanownemu Koledze adw. Anecie Niemczyk-Riwerskiej oraz adw. Pawłowi Niemczykowi   z powodu śmierci Matki   składamy z głębi serca...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat dot. NPP 2023
Data dodania: 07-11-2022

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej

na podstawie ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2023 roku

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2023 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wg załączonego wzoru).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 21 listopada 2022r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 21 listopada 2022 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2021 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 10 grudnia 2022 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

Wicedziekan ORA w Częstochowie
adw. Piotr Fik

 

FORMULARZ .DOC  >>>>>>>>>>>>>>>>


FORMULARZ .PDF >>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Data dodania: 04-11-2022

 

 


 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje,

iż w dniu 9 listopada br. /środa/ o godz. 18.00

w Kościele Rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi 

przy Al. NMP 56 w Częstochowie

zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych Adwokatów naszego regionu.

 

Serdecznie zapraszamy Kolegów i Koleżanki Adwokatów,

rodziny, sympatyków i przyjaciół Adwokatury.

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ks. dr Jan Koclęga odprawił za zmarłych adwokatów i wszystkich członków wymiaru sprawiedliwości msze święte w dniu Wszystkich Świętych tj. 1 listopada oraz w Dzień Zaduszny tj. 2 listopada br.

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 05-10-2022

 

 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2023-2025) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk do pobrania >>>>>>>>).

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji  w styczniu 2023 r.), należy składać w sekretariacie biura ORA w terminie do 18 października 2022 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

3.  oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

4.  odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

5.  wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego  (druk do pobrania >>>>)

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem aplikacji adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

 

 

ŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY - KOMUNIKAT
Data dodania: 23-09-2022

 

      W dniu 28 września o godz. 16.00 w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sali     nr 3. odbędzie się środowiskowy etap Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.

 

      Konkurs Krasomówczy jest od 2004 roku jednym z najważniejszych elementów szkolenia aplikantów adwokackich. Każdego roku odbywają się środowiskowe dwustopniowe eliminacje. Na pierwszym etapie w 24 izbach adwokackich, a następnie w 6 ośrodkach regionalnych wybieranych jest 12 finalistów. Do finału trafiają więc aplikanci adwokaccy o najlepszej wiedzy prawniczej i najwyższej kulturze języka. Od kilku lat trwa pomiędzy izbami adwokackimi zacięta rywalizacja. Poczytuje się bowiem za sukces izby, gdy rywalizację wygrywa jej aplikant adwokacki. Naszą izbę reprezentować w tym roku będą aplikanci II roku aplikacji: pan Paweł Kotlewski oraz pani Wiktoria Mazanek.

 

      Etap środowiskowy po raz drugi odbywa się w Częstochowie w największej sali sądowej dzięki uprzejmości Prezesa i Dyrektora SO w Częstochowie a gościć będziemy uczestników     z Izby rzeszowskiej, krakowskiej i kieleckiej, do finału przejdą 2 osoby. Jury składa się z przedstawicieli każdej z Izb biorących udział w konkursie oraz zaproszonych osób.

 

 

Ślubowanie adwokackie
Data dodania: 16-09-2022

 

 

W dniu wczorajszym w Ratuszu Miasta Częstochowa  odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Marcinem Karpińskim, w obecności Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego, złożyło piętnaście osób.

 

Witamy w gronie adwokatów Naszej Izby następujące osoby:

1)          Katarzyna Bakalarz

2)          Paweł Cichowski

3)          Weronika Dedyk

4)          Adrianna Dudek

5)          Anna Gmerek

6)          Ewelina Justyna

7)          Natalia Kukuła

8)          Wiktoria Mądrzycka

9)          Agata Mierzejewska

10)       Magdalena Miszawska

11)       Radosław Nakonieczny

12)       Kinga Odzeniak

13)       Aleksandra Olczyk

14)       Martyna Skwara

15)       Katarzyna Zawadzka

 

 

Najlepszy wynik egzaminu - ocenę celującą osiągnęła mec. Martyna Skwara. Kolejne miejsca podium zajęli mec. Paweł Cichowski oraz mec.  Wiktoria Mądrzycka.

 

Od kilku już lat jesteśmy w ścisłej czołówce spośród wszystkich Izb pod względem zdawalności. Praca aplikantów i wykładowców daje efekty!

 

Dziękujemy za obecność Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafałowi Olszewskiemu, Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie SSR Annie Cencorze, Wiceprezydentowi Częstochowy panu Piotrowi Grzybowskiemu. Zaszczycił nas też swą obecnością Przewodniczący Rady Miasta Częstochowa pan Zbigniew Niesmaczny.

 

To ważny dzień dla tej grupy młodych ludzi.

 

 

Z całego serca gratulujemy!!!

 

 

 

 

Łącznie newsów: 154
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31