Najświeższe aktualności:

Data dodania: 09-04-2024   Uprzejmie informujemy iż w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 16.30  zaplanowane jest kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ... Izbowy Konkurs Krasomówczy 2024 Data dodania: 09-04-2024   W dniu 8 kwietnia 2024 r. nagrodzono laureatów Izbowego Konkursu Krasomówczego który odbył się w dniach 25 i 26 marca 2024 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieOgłoszenie o egzaminie adwokackim w 2024 r.
Data dodania: 07-03-2024

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia  26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze na dzień 23 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 26 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

 

Zgodnie z treścią art. 78a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci adwokaccy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.

 

Egzamin adwokacki zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się
w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

/.../

IV.          Katowicach ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

  1. Katowicach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;
  2. Bielsku-Białej obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;
  3. Częstochowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;
  4. Opolu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole. 

 /…/

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 9 marca 2024 r. - przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. 

 

Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 3.393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin adwokacki w 2024 r.  

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:

I.          w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:

             1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,

             2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.

 

II.         w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze odpowiednio:

1.     kwestionariusz osobowy;

2.     życiorys;

3.     dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

4.     kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5.     dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa
w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub
w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków;

6.     dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

7.     dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

8.     dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

9.     dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego;

10.   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

11.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki;

12.   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:

 

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112 i z 2023 r. poz. 1549), czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w okresie   przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności
w wykonywaniu w toku egzaminu adwokackiego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,

c) obsługa sprzętu komputerowego

- wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w pkt 1 i 2.

 

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego. 

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu adwokackiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz pisemne oświadczenie
o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu adwokackiego.

 

 

 

 Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2024-r

 

Komunikat
Data dodania: 04-03-2024

 

 

Komunikat

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie powzięła wiadomość iż pocztą elektroniczną jest rozsyłana wiadomość dotycząca sprawy pana Palikota. Prosimy nie klikać w linki w takich wiadomościach, są one niewiadomego autorstwa i mogą stanowić zagrożenie.
 
 
 
Legal Hackathon 2024
Data dodania: 23-02-2024

 Szanowni Państwo!

W dniach 8-10 marca odbędzie się Legal Hackathon 2024, organizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer. To największy maraton programowania w branży prawniczej. Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia jest: "AI jako impuls prawniczych innowacji".

Tegoroczny partner wydarzenia - fundacja Law4Tech - zaprasza wszystkich zainteresowanych - Aplikantów Adw. i Adwokatów - do uczestnictwa w wydarzeniu. Hackathon skupiony jest na współpracy środowisk prawniczych ze światem technologicznym. Jego celem jest promocja innowacji w prawie i technologii, a także rozwój sektora Legal Tech. To również niezwykła okazja do spotkania inspirujących ludzi oraz wymiany poglądów na temat rozwoju sztucznej inteligencji.
Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi wyzwaniami oraz udziału w wydarzeniu. 

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/legal-hackathon 

 

 
Komunikat organizacyjny Narciarskich Mistrzostw Adwokatury
Data dodania: 23-02-2024

 

Data dodania: 22-02-2024

 

 

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, w związku z zapytaniami kierowanymi do biura ORA dotyczącymi możliwości korzystania z substytucji przez adwokata niewykonującego zawodu, przypomina iż z dniem 1 stycznia 2024 roku wszedł w życie zmieniony Regulamin wykonywania zawodu adwokata, którego § 2 ust. 10 posiada brzmienie: „Adwokat niewykonujący zawodu nie może przyjąć zastępstwa (substytucji).”

Do dnia 31 grudnia 2023 roku kwestia ta nie była uregulowana, jednakże obecnie w/w przepis formułuje zakaz w sposób nie budzący wątpliwości i  niedopuszczalne są sytuacje w których adwokat niewykonujący zawodu będzie działał w charakterze substytuta.

 

 

Łącznie newsów: 149
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30