Najświeższe aktualności:

WAŻNA INFORMACJA DOT. ZGROMADZENIA IZBY Data dodania: 02-04-2020   Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci, Okręgowa Rada Adwokacka planowała Zgromadzenie Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej na II połowę maja br., jednakże ze względu n... Uchwała ORA Data dodania: 25-03-2020 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 12-03-2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku

 

Działając na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9 § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.);

- § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 i § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.);

-   art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, j.t.);

-   art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),

-   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.325),

w związku z zamknięciem przedszkoli, szkól i placówek oświatowych i występującą w sądzie związaną z tym wzmożoną nieobecnością pracowników oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, kierując się koniecznością zapewnienia realizacji prac sądu w zakresie spraw najistotniejszych z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz prawem do rzetelnego procesu, które obejmuje również prawo do czytelnych i jednoznacznych informacji odnośnie biegu postępowania,

 

zarządzam:

§ 1

Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (za wyjątkiem publikacji orzeczeń we wszystkich pionach) wraz ze wskazaniem nowych terminów oraz podejmowanie czynności w tych sprawach na posiedzeniach niejawnych (jeśli proceduralnie jest to możliwe), za wyjątkiem:

 1. spraw karnych:

- w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,

- w których oskarżony pozbawiony jest wolności (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania albo wpływ ten jest minimalny),

- w których orzeczono środek zabezpieczający,

- obejmujących czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym,  w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a - 185c k.p.k.,

2.  spraw rodzinnych, opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: określonych w § 2 pkt 5 lit. d Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/https://www.czestochowa.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=370&action=show/

Data dodania: 12-03-2020

Szkolenie mediacyjne odwołane
Data dodania: 12-03-2020

Data dodania: 12-03-2020

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską

12.03.2020

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób.

 

Nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu  na uzupełniającą aplikację sędziowską.

Rozumiejąc trudną sytuację zdających, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów.

Decyzja o przesunięciu terminu egzaminów została podjęta ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego. Poprzedziły ją przeprowadzone w pilnym trybie konsultacje z samorządem adwokackim i radcowskim. W tej sprawie kierowane też były do Ministerstwa liczne wystąpienia osób przystępujących do egzaminów.

Egzaminy prawnicze stanowią bardzo ważny, decydujący o dalszej drodze zawodowej, etap kariery prawniczej. Ministerstwo Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tych poważnych uwarunkowań od kilkunastu dni pracowało nad różnymi scenariuszami uwzględniającymi zmieniające się okoliczności, a przede wszystkim zalecenia sanitarne. Po dokładnej analizie sytuacji konieczne okazało się przesunięcie terminu egzaminów.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

/www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przesuniecie-terminu-egzaminow-adwokackiego-radcowskiego-i-uzupelniajacego-na-aplikacje-sedziowska/

Szkolenie zawodowe ODWOŁANE
Data dodania: 11-03-2020

Łącznie newsów: 77
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16