Najświeższe aktualności:

Data dodania: 09-04-2024   Uprzejmie informujemy iż w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 16.30  zaplanowane jest kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ... Izbowy Konkurs Krasomówczy 2024 Data dodania: 09-04-2024   W dniu 8 kwietnia 2024 r. nagrodzono laureatów Izbowego Konkursu Krasomówczego który odbył się w dniach 25 i 26 marca 2024 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieInformacja - składki samorządowe
Data dodania: 07-06-2023

Składki obowiązujące w 2023 roku:

1.          od każdego  adwokata  wykonującego zawód w zespole adwokackim bądź w kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej w kwocie 2 040 zł rocznie płatnej w ratach po 170 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

2.          od każdego adwokata niewykonującego zawodu (w tym radców prawnych)  w kwocie 1 200 zł rocznie płatnej w ratach po 100 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

3.          od każdego adwokata wykonującego zawód w zespole adwokackim bądź   w kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty w kwocie 600 zł rocznie płatnej w ratach po 50 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

4.          od każdego adwokata niewykonującego zawód , który ma ustalone prawo do emerytury lub renty w kwocie 600 zł rocznie płatnej w ratach po 50 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

5.          od każdego aplikanta adwokackiego w wysokości 600 zł rocznie płatnej   w ratach po 50 zł miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację do dnia złożenia ślubowania adwokackiego lub dnia skreślenia z listy aplikantów.

 

Pełna treść Uchwały Zgromadzenia Izby     >>>>> do pobrania >>>>>>

Zgromadzenie Izby
Data dodania: 05-06-2023

 

 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej odbyło się w dniu 3 czerwca 2023 r. w trybie hybrydowym tj. w auli wykładowej w budynku Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz online za pośrednictwem platformy WZA24.

Zgromadzenie o godzinie 11.00 otworzył Dziekan ORA w Częstochowie adw. Marcin Karpiński witając wszystkich zebranych na miejscu oraz zdalnie. Po wprowadzeniu sztandaru Izby Dziekan powitał obecnych na miejscu gości tj. adw. Jarosława Szczepaniaka - członka Prezydium NRA i zarazem opiekuna Izby oraz Wicedziekan Izby Katowickiej adw. Martę Imiołczyk-Porębską. Zdalnie uczestniczył w Zgromadzeniu Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Następnie Dziekan ORA wspomniał zmarłego w ub. roku  adw. Andrzeja Karpowicza i poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

Kolejnym punktem porządku obrad były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, a zdalnie – Prezes NRA adw. Przemysław Rosati.

Po wysłuchaniu wystąpień Zgromadzenie dokonało wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący: adw. Paweł Jędrzejewski

Zastępcy Przewodniczącego: adw. Piotr Fik, adw. Monika Jasińska

Sekretarze: adw. Sylwia Jupa, adw. Tomasz Maciąg.

Zgromadzenie dokonało wyboru poszczególnych Komisji Zgromadzenia zgodnie z zaproponowanymi przez Okręgową Radę Adwokacką kandydaturami :

Mandatowa w składzie:

1. Przewodniczący – adw. Tomasz Wolniakowski

2. adw. Aleksandra Przedpełska

3. adw. Tomasz Bieda

Wnioskowa:

1. Przewodniczący – adw. Anna Domagała

2. adw. Artur Majer

3. adw. Anna Maria Wojakowska

Skrutacyjna:

1. Przewodniczący – adw. Aneta Niemczyk-Riwerska

2. adw. Tomasz Ogłaza

3. adw. Jacek Kalinowski

 

Po powołaniu komisji przystąpiono do części sprawozdawczej Zgromadzenia i głos ponownie zabrał Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński, który przedstawił obecną sytuację Izby w szerokim kontekście. Swoje sprawozdania złożyli również Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid,  Rzecznik Dyscyplinarny Izby adw. Jacek Kalinowski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jarosław Badek.  Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie, przyjęli proponowane uchwały oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia adw. Paweł Jędrzejewski pragnie niniejszym podziękować wszystkim uczestnikom Zgromadzenia, szczególe podziękowania kierowane są do  Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosława Dawida,  Rzecznika Dyscyplinarnego Izby adw. Jacka Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Jarosława Badka.

Adw. Paweł Jędrzejewski pragnie podziękować również członkom poszczególnych Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej, nadto dziękuje również za przybycie opiekunowi Izby – adw. Jarosławowi Szczepaniakowi oraz Wicedziekan Izby Katowickiej adw. Marcie Imiołczyk-Porębskiej.

Ponadto składa podziękowania dla pracowników Biura ORA za przygotowanie organizacyjne i techniczne Zgromadzenia,  jak i miłą atmosferę podczas obrad.

 

 - w imieniu Prezydium Zgromadzenia

 

adw. Paweł Jędrzejewski

Przewodniczący Zgromadzenia

 

 

 

...po zdanym egzaminie adwokackim
Data dodania: 05-06-2023

 

 

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, składają wniosek do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 Poa -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (wzór do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.           Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego (*);

2.           Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.           Życiorys (podpisany);

4.           Zdjęcie - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu,

5.         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.           Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości;

7.           Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis do dnia 14 czerwca 2023 r. - z uwagi na termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na którym rozpoznawane będą wnioski dot. wpisów na listę adwokatów tut. Izby (jest to data dla corocznego, uroczystego ślubowania adwokatów którzy wcześniej ukończyli aplikację adw., natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

 

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

* - nie dotyczy aplikantów którzy ukończyli w 2022 roku aplikację adwokacką.

 

 WNIOSEK O WYROBIENIE LEGITYMACJI ADWOKACKIEJ >>>>>

 

 

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023
Data dodania: 18-05-2023

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

/…/

  1. Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

Katowicach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;

Bielsku-Białej obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;

Częstochowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;

/…/

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2023 r.

 

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.   wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.   kwestionariusz osobowy,

3.   życiorys,

4.   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.   zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7.   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 

 

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi:

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

  1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
  2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
    1. odczytywanie tekstu,
    2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

 

Zgromadzenie Izby
Data dodania: 16-05-2023

 

 

Łącznie newsów: 149
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30