Najświeższe aktualności:

Biuro ORA Data dodania: 11-08-2017 Uprzejmie informujemy, iż Biuro ORA w dniu 14 sierpnia br. /poniedziałek/ będzie czynne w godz. 9.00 - 15.00.... Posiedzenie ORA Data dodania: 09-08-2017 Uprzejmie informujemy iż na dzień 24 sierpnia br. wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1.     ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieOgłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie adwokackim 2017
Data dodania: 04-01-2017

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

1.     doktorów nauk prawnych,
2.    osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
4.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5.     osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6.     osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
7.     osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
8.    osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
9.    osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
 
na dzień 28 marca 2017 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 29 marca 2017 r. godz. 10.00 – część druga, obejmującarozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 30 marca 2017 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 31 marca 2017 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 

/informację pobrano >>> strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości/

Pomoc dla Aleppo
Data dodania: 04-01-2017

Okręgowa Rada Adwokacka - w ślad za otrzymaną informacją - informuje iż adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, podpisali w dniu 22 grudnia 2016r. umowę darowizny na 100 tys. zł od Adwokatury na pomoc mieszkańcom Aleppo. Kwotę wyasygnowało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 20 grudnia ub. roku, wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zobowiązał NRA do udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo.

Zachęcamy Państwa do wsparcia indywidualnego akcji, poniżej podajemy konto na które można przesyłać również indywidualne darowizny:

Pieniądze można wpłacać na konto pod numerem: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

Osoby indywidualne mogą również dokonywać wpłat online, przez stronę PAH: http://www.pah.org.pl/wspieraj , wybierając cel darowizny: "Adwokaci dla Aleppo”.

 

Zwieńczeniem akcji będzie zbiórka do puszek podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury 20 stycznia w Warszawie. Datki będą zbierać wówczas wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Informacja o pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Data dodania: 03-01-2017

Komunikat Sekretarza NRA
Data dodania: 02-01-2017
Komunikat w sprawie świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2017 roku
Data dodania: 05-12-2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255) oraz w związku z porozumieniami zawartymi z właściwymi powiatami i uchwałą nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w dniu 3 grudnia 2016 r. dokonano losowania spośród kandydatur adwokatów, którzy w formie deklaracji wyrazili zgodę na wzięcie udziału w losowaniu wskazując właściwy powiat.

Na podstawie losowania została sporządzona lista adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ich zastępców (świadczących pomoc w przypadku ich nieobecności) w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (wskazanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego) wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin (lista poniżej).

W dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a odbędzie się spotkanie informacyjne z adwokatami wskazanymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

Lista >>>

 

Łącznie newsów: 93
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19