Najświeższe aktualności:

SPOTKANIE OPŁATKOWE Data dodania: 08-12-2023  ... Data dodania: 06-12-2023  ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie...po zdanym egzaminie adwokackim
Data dodania: 05-06-2023

 

 

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, składają wniosek do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 Poa -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (wzór do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.           Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego (*);

2.           Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.           Życiorys (podpisany);

4.           Zdjęcie - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu,

5.         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.           Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości;

7.           Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis do dnia 14 czerwca 2023 r. - z uwagi na termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na którym rozpoznawane będą wnioski dot. wpisów na listę adwokatów tut. Izby (jest to data dla corocznego, uroczystego ślubowania adwokatów którzy wcześniej ukończyli aplikację adw., natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

 

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

* - nie dotyczy aplikantów którzy ukończyli w 2022 roku aplikację adwokacką.

 

 WNIOSEK O WYROBIENIE LEGITYMACJI ADWOKACKIEJ >>>>>

 

 

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023
Data dodania: 18-05-2023

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

/…/

  1. Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

Katowicach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;

Bielsku-Białej obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;

Częstochowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;

/…/

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2023 r.

 

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.   wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.   kwestionariusz osobowy,

3.   życiorys,

4.   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.   zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7.   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 

 

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi:

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

  1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
  2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
    1. odczytywanie tekstu,
    2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

 

Zgromadzenie Izby
Data dodania: 16-05-2023

 

 

Komunikat dot. kont bankowych
Data dodania: 12-04-2023

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Skarbnika ORA adw. Tomasza Ogłazy  oraz księgowości ORA pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność sprawdzania właściwych numerów kont bankowych przed dokonaniem przelewów na rzecz Izby.

Niestety nagminnie zdarzają się wpłaty na niewłaściwe konto (szczególnie wpłaty składek samorządowych na konto  dotyczące wyłącznie ubezpieczenia OC adwokatów), co może skutkować np. niepotrzebnymi wezwaniami do opłaty, a nawet uchwałami zawieszającymi etc.

Również proszę zwrócić uwagę, aby w opisie przelewu było nazwisko, ponieważ często nazwy kont firmowych w przypadku kancelarii adwokackich są zbyt długie i przychodzący przelew nie zawiera danych potrzebnych do zidentyfikowania  nadawcy.

 

Przed dokonaniem przelewu, upewnijcie się Państwo, że numer konta, na które planujecie dokonać przelewu, jest poprawny.

 

Podajemy poniżej numery kont:

 

1. SKŁADKA SAMORZĄDOWA ADWOKATÓW, OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ ADWOKACKĄ - KONTO ORA:

PKO BP I O/Częstochowa

Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

 

2. OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE OC ADWOKATA - KONTO ORA:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za ..... r”.

 

 

3. OPŁATA ROCZNA APLIKANTA ADW. ZA APLIKACJĘ - KONTO ORA:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

 

 

4. SKŁADKA MIESIĘCZNA  OD APLIKANTÓW ADWOKACKICH, OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ  APLIKANTA ADWOKACKIEGO - KONTO ORA:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

 

Dzięki zachowaniu ostrożności i sprawdzeniu właściwych numerów kont bankowych, unikniemy problemów związanych z nieprawidłowo dokonanymi przelewami oraz kosztów związanych z przeksięgowywaniem między kontami.

 

 

 

Nowa siedziba Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Data dodania: 06-03-2023

 

Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi dot. ewent. utrudnień  zwiazanych ze zmianą siedziby Sądu. Z dniem 1 marca 2023 r. rozpocznie się przeprowadzka Sądu Apelacyjnego w Łodzi do nowej siedziby przy al. Kościuszki 65 w Łodzi.

PISMO DO POBRANIA szczegóły >>>>>>>>>>

 

poniżej do pobrania pismo w sprawie adresu korespondencyjnego:

 

pismo Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi  >>>>>>>>>>

 

 

 

 

Łącznie newsów: 126
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25