Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Adwokatury w Bocce Data dodania: 23-05-2017 ... Komunikat dot. Konferencji w dn. 26 bm. Data dodania: 23-05-2017 Szanowni Państwo, w związku z szeregiem wątpliwości uprzejmie informujemy, iż udział adwokatów oraz aplikantów adwokackich Częstochows...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieRozpoczęcie wykonywania działalności przez adwokata
Data dodania: 06-07-2015

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 70 poa  "adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej".

Poniżej do pobrania formularze.

W zakładce "Ubezpieczenie oc" informacje dot. ubezpieczenia oraz - do pobrania - druk deklaracji oc.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KANCELARII ADWOKACKIEJ

pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE

pobierz

 

FORMULARZ - LEGITYMACJA

pobierz

Do wniosku o legitymację należy dołączyć /luzem/ zdjęcie formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

Uchwała NRA dot. legitymacji adwokackiej - pobierz  Załącznik do w/w uchwały - wzory legitymacji pobierz

Legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze ORA po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na ogólny numer konta bankowego ORA lub gotówką w kasie Izby.

Uzupełnienie akt osobowych
Data dodania: 25-03-2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie chce uzupełnić akta osobowe adwokatów członków Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Prosimy o zgłaszanie drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną informacji dotyczących Państwa pracy społecznej, udziału w akcjach bezpłatnych porad prawnych, udziału w szkoleniach poza Izbą i ewentualnych osiagnięciach np. na spartakiadach prawniczych czy innych turniejach organizowanych przez Okręgowe Rady Adwokackie - w celu uzupełnienia akt osobowych.

Informacja
Data dodania: 13-02-2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina Szanownym Koleżankom i Kolegom                 iż protokoły z posiedzeń tut. Rady znajdują się w Biurze ORA - do wglądu dla członków                           Izby Częstochowsko-Piotrkowskiej.

Wpis na listę adwokatów
Data dodania: 12-01-2015

Wpis na listę adwokatów - wykaz dokumentów

Wniosek o wpis na listę adwokatów powinien zawierać:

 • kwestionariusz osobowy (wzór - do pobrania)
 • życiorys
 • zdjęcia - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu
  i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu
 • Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze) - (wzór - do pobrania)

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych, lub jego urzędowy odpis,
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu; sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego, notarialnego,
 • świadectwa ze wszystkich poprzednich miejsc pracy,
 • opinie ze wszystkich byłych i obecnych miejsc pracy,
 • odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
 • oświadczenie, o nie ubieganiu się o wpis na listę adwokatów w żadnej innej Izbie na terenie kraju (wzór - do pobrania),
 • recepis oświadczenia lustracyjnego w związku z ubieganiem się o wpis na listę adwokatów - dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972r.,
 • referencje od dwóch osób ( w tym jedna od adwokata),
 • wszelkie dokumenty i materiały mogące świadczyć o tym, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata (np. o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe).
IDEA internetowe doskonalenie adwokatury
Data dodania: 22-12-2014

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pamiętajmy o obowiązku doskonalenia zawodowego za 2014 r. Zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, koniecznym jest uzyskanie 12 punktów, co odpowiada 12 godzinom szkolenia. Zachęcamy do korzystania z serwisu IDEA (www.idea-adw.org), którego aktywny link znajduje się także na stronie serwisu adwokatury, a także m.in. na stronach ORA w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszczonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

  W imieniu serwisu IDEA

Paweł Gieras i Andrzej Grabiński

 

Łącznie newsów: 65
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13