Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieWynagrodzenie z urzędu
Data dodania: 02-08-2020

W związku ze zgłaszanym przez PT Adwokatów problemem i zwłoką w wypłacie wynagrodzenia za obronę z urzędu, informujemy, iż Dziekan ORA zwróciła się do Prezesów Sądów Okręgowych z obszaru naszej Izby o wypłacanie wynagrodzeń obrońcom i pełnomocnikom z urzędu po I instancji.

Poniżej do pobrania pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo Dziekana ORA w Katowicach w powyższej sprawie.

PISMO Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych >>> do pobrania

Szkolenia on-line w ramach doskonalenia zawodowego
Data dodania: 21-05-2020

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o możliwości korzystania z platformy e-Palestra.

Odbycie dostępnych szkoleń za pośrednictwem przedmiotowej platformy, będzie zaliczane w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., ze zm.

Szczegóły dotyczące dostępnych wykładów znajdą Państwo pod adresem: https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1

Nadto przypominam o możliwości odbycia szkoleń zawodowych za pośrednictwem platformy IDEA – Internetowego Doskonalenia Adwokatury.

Szczegóły rejestracji i dostępnych szkoleń znajdą Państwo pod adresem: www.idea-adw.org

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA w Częstochowie

adw. Piotr Fik

 

Informacja w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020r.
Data dodania: 21-05-2020

 

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

Egzamin adwokacki i egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostaną przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło uzyskanie przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejście w życie przepisów § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878), mocą których spod obowiązujących zakazów i ograniczeń – w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności polegającej na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń ludności – wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach odrębnych, a zatem również egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Po odwołaniu egzaminów w marcu br., wprowadzone zostały szczególne, korzystne dla osób, które przystąpią do ww. egzaminów przepisy: w ustawie „Tarcza 1” przyznane zostało prawo do dodatkowego 7 – dniowego bezpłatnego urlopu, natomiast w ustawie „Tarcza 3” - prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal egzaminacyjnych spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności co do powierzchni sal, uzależnionych od liczby zdających przy zachowaniu odstępu między uczestnikami egzaminu wynoszącego co najmniej 2 metry oraz zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.

Żródło: https://www.gov.pl

Data dodania: 05-05-2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

- z uwagi na panującą epidemię - przypomina, iż adwokat,

który czasowo zawiesza wykonywanie zawodu

jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa

lub poinformowania ORA o zaistnieniu takiego zawieszenia.

Wówczas Dziekan ORA wyznaczy z urzędu zastępcę adwokata

na wskazany okres (art. 37a Poa).

Przegląd i komentarz do zmian w prawie karnym
Data dodania: 06-04-2020

 

 

Przegląd i komentarz autorstwa adw. Bartosza Tiutiunika oraz adw. Jakuba Pilca do zmian w prawie karnym (prawo wykroczeń, prawo karne materialne, prawko karne procesowe, prawo karne wykonawcze) wprowadzonych przez Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dalej „Ustawa COVID-19”) (Dz.U. 2020 poz. 568)  >>> do pobrania

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19