Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieUchwała NRA
Data dodania: 27-10-2020

Poniżej prezentujemy Uchwałę Prezydium NRA z dn. 26 października br. w reakcji na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

 

Terminarz Adwokata 2021
Data dodania: 01-10-2020

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie uprzejmie informuje, iż można już odbierać  terminarze adwokata na rok 2021. Odbiór osobisty dotyczy wyłącznie PT Adwokatów z Częstochowy.

Jednocześnie prosimy o wskazanie (po uzgodnieniu) jednej kancelarii z miast: Bełchatów, Lubliniec, Myszków, Olesno, Opoczno, Piotrków Tryb., Radomsko, Tomaszów Maz.

Do wskazanej przez Państwa kancelarii będzie przesłana paczka z kalendarzami dla adwokatów z danego miasta.


Terminarze są bezpłatne i dostępne dla wszystkich adwokatów tut. Izby  (ilość ograniczona).

 

 

 

Komunikat NRA
Data dodania: 30-09-2020

 

 

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów
Data dodania: 16-09-2020

                               

Kompletne wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są raz w miesiącu na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej (informacje o terminach posiedzenia znajdują się na stronie w zakładce "Aktualności").

Wykaz dokumentów dot. WSZYSTKICH wnioskujących:

 • wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej wpisu,
 • kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>)
 • cv lub życiorys (podpisany),
 • zdjęcia (legitymacyjne - 3 szt.),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał lub urzędowy odpis świadectwa złożenia egzaminu adwokackiego/sędziowskiego/radcowskiego/prokuratorskiego/notarialnego (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o rodzaju odbytej aplikacji i okresie jej trwania (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych (dot. osób po aplikacji radcowskiej),
 • rekomendacje, opinie (np. od adwokatów),
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informacje, o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy (dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.)
 • oświadczenie o pełni praw (do pobrania >>>)
 • oświadczenie o nieubieganie się o wpis w innej Izbie (do pobrania >>>)
 • potwierdzenie uiszczenia zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów tut. Izby w wys. 500,- zł (pięćset złotych) na konto ORA w banku PKO BP nr: 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194 - w tytule proszę wpisać imię, nazwisko wnioskującego oraz „opłata za wpis na listę adwokatów” (zgodnie z uchwałą tut. ORA: Uchwała Nr 8/02/2020 z dn. 13 lutego 2020r.)

 

ORAZ DODATKOWO:

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 , P.o.a:

 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego  wynikać będzie, ze osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego  - w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i pkt.5 lit b P.o.a

 

 

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.5 , P.o.a:

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • Zaświadczeniu adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane zaświadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i plt.5 lit.b P.o.a

 

Informacja:

Opłata za pierwszą miesięczną składkę samorządową od adwokata, który uzyskał wpis na listę adwokatów na zas. art. 66 P.o.a., wynosi 2.000,- zł - zgodnie z Uchwałą Nr 8 podjętą przez Zgromadzenie Izby z dn. 16.06.2018r.

Składkę tą należy uiścić na konto Izby o numerze 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194, w tytule proszę wpisać „pierwsza miesięczna składka samorządowa”.

 

 

 

 

 

 

Po zdanym egzaminie adwokackim...
Data dodania: 03-08-2020

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, po aplikacji adwokackiejskładają wniosek o wpis na listę adwokatów do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

     4.     Zdjęcie - 3 szt.

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/erp-web,);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 Jednocześnie informujemy, iż w przypadku osób składajacych wniosek o wpis na zas. art. 66 ust. 2 Poa do w/w dokumentów należy załączyć całość dokumentacji potwierdzającej uprawnienie do przystąpienia do egzaminu adwokackiego.

Wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

 

AKTUALIZACJA:

Dot. osób po ukończonej aplikacji adw.:

Z uwagi na fakt, iż ORA w Czestochowie otrzymała już odpisy uchwał o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego, do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać swojego odpisu uchwały.

 

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19