Najświeższe aktualności:

SPOTKANIE OPŁATKOWE Data dodania: 08-12-2023  ... Data dodania: 06-12-2023  ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieSeminarium "Przygotowanie prawników do prowadzenia spraw zbrodni wojennych w Ukrainie przed sądami i trybunałami"
Data dodania: 19-06-2023

 

 

 

 

Data dodania: 14-06-2023

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż zmarł nasz Kolega

 

Śp. adwokat Krzysztof Hłąd

 

wieloletni Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,  wieloletni Wizytator Okręgowego Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej oraz członek Komisji Sportu przy ORA

Adwokat Krzysztof Hłąd dał się poznać jako człowiek rzetelny, pracowity, uprzejmy i koleżeński, był wielkim pasjonatem brydża.

 

 

Żonie oraz Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy szczere

i głębokie wyrazy współczucia,

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie,

 

 

 


 

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w piątek, 16-go czerwca 2023 r.  

o godz. 14.00 w kościele na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie.

 

 

 

 

 

 

Informacja - składki samorządowe
Data dodania: 07-06-2023

Składki obowiązujące w 2023 roku:

1.          od każdego  adwokata  wykonującego zawód w zespole adwokackim bądź w kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej w kwocie 2 040 zł rocznie płatnej w ratach po 170 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

2.          od każdego adwokata niewykonującego zawodu (w tym radców prawnych)  w kwocie 1 200 zł rocznie płatnej w ratach po 100 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

3.          od każdego adwokata wykonującego zawód w zespole adwokackim bądź   w kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty w kwocie 600 zł rocznie płatnej w ratach po 50 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

4.          od każdego adwokata niewykonującego zawód , który ma ustalone prawo do emerytury lub renty w kwocie 600 zł rocznie płatnej w ratach po 50 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca;

5.          od każdego aplikanta adwokackiego w wysokości 600 zł rocznie płatnej   w ratach po 50 zł miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację do dnia złożenia ślubowania adwokackiego lub dnia skreślenia z listy aplikantów.

 

Pełna treść Uchwały Zgromadzenia Izby     >>>>> do pobrania >>>>>>

Data dodania: 05-06-2023

 


 

 

Uprzejmie informujemy, iż na dzień 15 czerwca 2023 r.  wyznaczony został

termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

 

 

 

Zgromadzenie Izby
Data dodania: 05-06-2023

 

 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej odbyło się w dniu 3 czerwca 2023 r. w trybie hybrydowym tj. w auli wykładowej w budynku Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz online za pośrednictwem platformy WZA24.

Zgromadzenie o godzinie 11.00 otworzył Dziekan ORA w Częstochowie adw. Marcin Karpiński witając wszystkich zebranych na miejscu oraz zdalnie. Po wprowadzeniu sztandaru Izby Dziekan powitał obecnych na miejscu gości tj. adw. Jarosława Szczepaniaka - członka Prezydium NRA i zarazem opiekuna Izby oraz Wicedziekan Izby Katowickiej adw. Martę Imiołczyk-Porębską. Zdalnie uczestniczył w Zgromadzeniu Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Następnie Dziekan ORA wspomniał zmarłego w ub. roku  adw. Andrzeja Karpowicza i poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

Kolejnym punktem porządku obrad były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, a zdalnie – Prezes NRA adw. Przemysław Rosati.

Po wysłuchaniu wystąpień Zgromadzenie dokonało wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący: adw. Paweł Jędrzejewski

Zastępcy Przewodniczącego: adw. Piotr Fik, adw. Monika Jasińska

Sekretarze: adw. Sylwia Jupa, adw. Tomasz Maciąg.

Zgromadzenie dokonało wyboru poszczególnych Komisji Zgromadzenia zgodnie z zaproponowanymi przez Okręgową Radę Adwokacką kandydaturami :

Mandatowa w składzie:

1. Przewodniczący – adw. Tomasz Wolniakowski

2. adw. Aleksandra Przedpełska

3. adw. Tomasz Bieda

Wnioskowa:

1. Przewodniczący – adw. Anna Domagała

2. adw. Artur Majer

3. adw. Anna Maria Wojakowska

Skrutacyjna:

1. Przewodniczący – adw. Aneta Niemczyk-Riwerska

2. adw. Tomasz Ogłaza

3. adw. Jacek Kalinowski

 

Po powołaniu komisji przystąpiono do części sprawozdawczej Zgromadzenia i głos ponownie zabrał Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński, który przedstawił obecną sytuację Izby w szerokim kontekście. Swoje sprawozdania złożyli również Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid,  Rzecznik Dyscyplinarny Izby adw. Jacek Kalinowski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jarosław Badek.  Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie, przyjęli proponowane uchwały oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia adw. Paweł Jędrzejewski pragnie niniejszym podziękować wszystkim uczestnikom Zgromadzenia, szczególe podziękowania kierowane są do  Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosława Dawida,  Rzecznika Dyscyplinarnego Izby adw. Jacka Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Jarosława Badka.

Adw. Paweł Jędrzejewski pragnie podziękować również członkom poszczególnych Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej, nadto dziękuje również za przybycie opiekunowi Izby – adw. Jarosławowi Szczepaniakowi oraz Wicedziekan Izby Katowickiej adw. Marcie Imiołczyk-Porębskiej.

Ponadto składa podziękowania dla pracowników Biura ORA za przygotowanie organizacyjne i techniczne Zgromadzenia,  jak i miłą atmosferę podczas obrad.

 

 - w imieniu Prezydium Zgromadzenia

 

adw. Paweł Jędrzejewski

Przewodniczący Zgromadzenia

 

 

 

Łącznie newsów: 126
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25