Najświeższe aktualności:

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ Data dodania: 24-09-2022  ... TERMINARZE ADWOKACKIE 2023 Data dodania: 24-09-2022   Serdecznie zapraszamy wszystkich adwokatów do odbioru terminarzy adwokackich na rok 2023.   Terminarze dostępne są w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.   Il...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieŚwiąteczno-Sportowa Paczka Mikołaja
Data dodania: 16-11-2021

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 

Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, wobec zbliżających się Mikołajek, organizuje akcję pt. „Świąteczno-Sportowa Paczka Mikołaja”.

Celem Akcji jest zbiórka nowych rzeczy dla dzieci z domu dziecka w Częstochowie.

Sportowe produkty takie jak: piłki do gry w koszykówkę, piłkę nożną, siatkową, gry planszowe, skakanki, produkty papiernicze, czy innego rodzaju zabawki, które umilą ten czas najmłodszym można przekazywać od 22 listopada do 1 grudnia, w godzinach od 9:00 do godziny 15.00 do adw. Lecha Kasprzyka oraz adw. Michała Służalca, ul. Dąbrowskiego 39, Częstochowa.

Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy chętni by wesprzeć inicjatywę proszeni są o przyniesienie podarków pod wyżej wskazany adres.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Adw. Lech Kasprzyk

Adw. Michał Służalec

 

 

 
 
 
Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Data dodania: 03-11-2021

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2022 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wzór do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 19 listopada 2021 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej  z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2020 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 10 grudnia 2021 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Wicedziekan ORA w Częstochowie

 

adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

Data dodania: 02-11-2021

 Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje,

iż w dniu 5 listopada br. o godz. 19.00

w Kościele Rektorackim pw.  Najświętszego Imienia Maryi 

przy Al. NMP 56 w Częstochowie

zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych Adwokatów naszego regionu.

 

Serdecznie zapraszamy Kolegów i Koleżanki Adwokatów,

rodziny, sympatyków i przyjaciół Adwokatury.

 

 

 

Terminarz Adwokata 2022
Data dodania: 13-10-2021

 

 

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

uprzejmie informujemy, iż w siedzibie ORA w Częstochowie można już odbierać terminarze adwokata na rok 2022.

 

Jednocześnie prosimy o wskazanie (po uzgodnieniu) jednej kancelarii z miast okręgu Izby: Bełchatów, Lubliniec, Myszków, Olesno, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki. Do wybranej przez Państwa kancelarii będzie przesłana paczka z kalendarzami dla adwokatów z danego miasta.

 

Terminarze są bezpłatne i dostępne dla Adwokatów i Aplikantów Adw. naszej Izby - ilość sztuk ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 30-09-2021


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2022-2024) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk do pobrania >>>>>>>>).

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji  w styczniu 2022 r.), należy składać w sekretariacie biura ORA w terminie do 20 października 2021 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

3.  oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

4.  odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

5.  wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego  (druk do pobrania >>>>)

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem aplikacji adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

Łącznie newsów: 118
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24